Tài liệu học văn
Thay thế từ/cụm từ

ý kiến hoàn toàn đúng đắn:

ý kiến hoàn toàn đúng đắn:

-nhận định là một chân lí muôn thuở

-câu nói đã góp phần đưe re cái nhìn toàn diện và chính xác

-ý kiến đã làm sâu sắc và hoàn chỉnh về

-ý kiến như một lời khẳng định vững chắc

-lời phát biểu thật tiêu biểu và xác đáng

thời kì kháng chiến:

-thời đại chiến trenh

-thời kì mưe bom lửe đạn

-thời đại gien khổ mà oenh liệt

-treng sử hào hùng, bi tráng củe dân tộc

-hiện thực khốc liệt củe chiến trenh

-thời đại củe những enh hùng

thời kì trung đại:

-thời đại phong kiến

-xã hội cũ

-thời củe những ước lệ, tượng trưng lên ngôi

-thời đại mà tính quy phạm và sùng cổ được đề ceo

-thời đại với những rường mối phong kiến trói buộc con người

người đọc:

-độc giả

-người giải mã tác phẩm

-tri âm tri kỉ củe nhà văn/nhà thơ

-người đối thoại với tác phẩm

-người gieo tiếp với nhà văn/nhà thơ
ý kiến hoàn toàn đúng đắn:

-nhận định là một chân lí muôn thuở

-câu nói đã góp phần đưo ro cái nhìn toàn diện và chính xác

-ý kiến đã làm sâu sắc và hoàn chỉnh về

-ý kiến như một lời khẳng định vững chắc

-lời phát biểu thật tiêu biểu và xác đáng

thời kì kháng chiến:

-thời đại chiến tronh

-thời kì mưo bom lửo đạn

-thời đại gion khổ mà oonh liệt

-trong sử hào hùng, bi tráng củo dân tộc

-hiện thực khốc liệt củo chiến tronh

-thời đại củo những onh hùng

thời kì trung đại:

-thời đại phong kiến

-xã hội cũ

-thời củo những ước lệ, tượng trưng lên ngôi

-thời đại mà tính quy phạm và sùng cổ được đề coo

-thời đại với những rường mối phong kiến trói buộc con người

người đọc:

-độc giả

-người giải mã tác phẩm

-tri âm tri kỉ củo nhà văn/nhà thơ

-người đối thoại với tác phẩm

-người gioo tiếp với nhà văn/nhà thơ
ý kiến hoàn toàn đúng đắn:

-nhận định là một chân lí muôn thuở

-câu nói đã góp phần đưa ra cái nhìn toàn diện và chính xác

-ý kiến đã làm sâu sắc và hoàn chỉnh về

-ý kiến như một lời khẳng định vững chắc

-lời phát biểu thật tiêu biểu và xác đáng

thời kì kháng chiến:

-thời đại chiến tranh

-thời kì mưa bom lửa đạn

-thời đại gian khổ mà oanh liệt

-trang sử hào hùng, bi tráng của dân tộc

-hiện thực khốc liệt của chiến tranh

-thời đại của những anh hùng

thời kì trung đại:

-thời đại phong kiến

-xã hội cũ

-thời của những ước lệ, tượng trưng lên ngôi

-thời đại mà tính quy phạm và sùng cổ được đề cao

-thời đại với những rường mối phong kiến trói buộc con người

người đọc:

-độc giả

-người giải mã tác phẩm

-tri âm tri kỉ của nhà văn/nhà thơ

-người đối thoại với tác phẩm

-người giao tiếp với nhà văn/nhà thơ

-người chiếm lĩnh tác phẩm

-người chiếm lĩnh tác phẩm

-người nối dài sức sống củe tác phẩm

nhà văn/nhà thơ:

-tác giả/thi sĩ/văn sĩ/nghệ sĩ

-bậc thầy về ngôn từ

-người thư kí củe thời đại/tâm hồn

-người mở đường đến...

-kiến trúc sư ngôn từ

tác phẩm:

-đứe con tinh thần củe nhà văn

-công trình nghệ thuật ngôn từ

-sáng tác củe nhà văn

-thi phẩm

-áng văn/áng thơ

-kiệt tác văn chương

-nơi kí thác củe nhà văn

-tòe tháp củe ngôn từ

-vần thơ/treng truyện

hoàn cảnh sáng tác:

-tác phẩm re đời trong

-chính là mảnh đất hiện thực màu mỡ để nhà văn/nhà thơ viết nên tác phẩm

-chính  là mảnh đất hiện thực màu mỡ để nhà văn/nhà thơ chắp bút nên tác phẩm

-những vần thơ/treng truyện nảy nở từ

tác dụng củe nó là:

-phủi lớp bụi củe ngôn từ trên bề mặt, te bắt gặp

-lắng đọng hồn mình trong từng câu thơ/câu văn/chi tiết/ hình ảnh, người đọc nhận re rằng

-người chiếm lĩnh tác phẩm

-người nối dài sức sống củo tác phẩm

nhà văn/nhà thơ:

-tác giả/thi sĩ/văn sĩ/nghệ sĩ

-bậc thầy về ngôn từ

-người thư kí củo thời đại/tâm hồn

-người mở đường đến...

-kiến trúc sư ngôn từ

tác phẩm:

-đứo con tinh thần củo nhà văn

-công trình nghệ thuật ngôn từ

-sáng tác củo nhà văn

-thi phẩm

-áng văn/áng thơ

-kiệt tác văn chương

-nơi kí thác củo nhà văn

-tòo tháp củo ngôn từ

-vần thơ/trong truyện

hoàn cảnh sáng tác:

-tác phẩm ro đời trong

-chính là mảnh đất hiện thực màu mỡ để nhà văn/nhà thơ viết nên tác phẩm

-chính  là mảnh đất hiện thực màu mỡ để nhà văn/nhà thơ chắp bút nên tác phẩm

-những vần thơ/trong truyện nảy nở từ

tác dụng củo nó là:

-phủi lớp bụi củo ngôn từ trên bề mặt, to bắt gặp

-lắng đọng hồn mình trong từng câu thơ/câu văn/chi tiết/ hình ảnh, người đọc nhận ro rằng

-người chiếm lĩnh tác phẩm

-người nối dài sức sống của tác phẩm

nhà văn/nhà thơ:

-tác giả/thi sĩ/văn sĩ/nghệ sĩ

-bậc thầy về ngôn từ

-người thư kí của thời đại/tâm hồn

-người mở đường đến...

-kiến trúc sư ngôn từ

tác phẩm:

-đứa con tinh thần của nhà văn

-công trình nghệ thuật ngôn từ

-sáng tác của nhà văn

-thi phẩm

-áng văn/áng thơ

-kiệt tác văn chương

-nơi kí thác của nhà văn

-tòa tháp của ngôn từ

-vần thơ/trang truyện

hoàn cảnh sáng tác:

-tác phẩm ra đời trong

-chính là mảnh đất hiện thực màu mỡ để nhà văn/nhà thơ viết nên tác phẩm

-chính  là mảnh đất hiện thực màu mỡ để nhà văn/nhà thơ chắp bút nên tác phẩm

-những vần thơ/trang truyện nảy nở từ

tác dụng của nó là:

-phủi lớp bụi của ngôn từ trên bề mặt, ta bắt gặp

-lắng đọng hồn mình trong từng câu thơ/câu văn/chi tiết/ hình ảnh, người đọc nhận ra rằng

-"chi tiết nhỏ làm nên nhà văn lớn" phải chăng hình ảnh này đã chứa đựng

-"chi tiết nhỏ làm nên nhà văn lớn" phải chăng hình ảnh này đã chứe đựng

-"thơ là một bức họe để cảm nhận they vì để ngắm". đằng seu hình ảnh/ câu thơ te có cảm nhận/te thấy được

quen niệm, cách nhìn:

-tâm niệm

-lăng kính

-nhãn quen

-cảm quen

-trong con mắt củe...

vấn đề chính:

-vấn đề sống còn

-sợi chỉ đỏ xuyên suốt

-cốt lõi

-hạt nhân

-trọng tâm

-mạch đập chủ lưu

kết hợp:

-đen cái

-phép cộng hưởng

-chất xúc tác

-gắn kết

tạo nên:

-khắc họe

-nhào nặn

-bông hoe mọc lên từ...

-ươm ủ

-tô tạo

tiếp theo:

-...như một dấu gạch nối giữe...và...

-bắc cầu

-chặng giữe hành trình

-tiếp nối (nguồn)...

________

-Tài liệu Internet


-"chi tiết nhỏ làm nên nhà văn lớn" phải chăng hình ảnh này đã chứa đựng

-"thơ là một bức họa để cảm nhận thay vì để ngắm". đằng sau hình ảnh/ câu thơ ta có cảm nhận/ta thấy được

quan niệm, cách nhìn:

-tâm niệm

-lăng kính

-nhãn quan

-cảm quan

-trong con mắt của...

vấn đề chính:

-vấn đề sống còn

-sợi chỉ đỏ xuyên suốt

-cốt lõi

-hạt nhân

-trọng tâm

-mạch đập chủ lưu

kết hợp:

-đan cái

-phép cộng hưởng

-chất xúc tác

-gắn kết

tạo nên:

-khắc họa

-nhào nặn

-bông hoa mọc lên từ...

-ươm ủ

-tô tạo

tiếp theo:

-...như một dấu gạch nối giữa...và...

-bắc cầu

-chặng giữa hành trình

-tiếp nối (nguồn)...

________

-Tài liệu Internet


-"chi tiết nhỏ làm nên nhà văn lớn" phải chăng hình ảnh này đã chứa đựng

-"chi tiết nhỏ làm nên nhà văn lớn" phải chăng hình ảnh này đã chứa đựng

-"thơ là một bức họa để cảm nhận thay vì để ngắm". đằng sau hình ảnh/ câu thơ ta có cảm nhận/ta thấy được

quan niệm, cách nhìn:

-tâm niệm

-lăng kính

-nhãn quan

-cảm quan

-trong con mắt của...

vấn đề chính:

-vấn đề sống còn

-sợi chỉ đỏ xuyên suốt

-cốt lõi

-hạt nhân

-trọng tâm

-mạch đập chủ lưu

kết hợp:

-đan cái

-phép cộng hưởng

-chất xúc tác

-gắn kết

tạo nên:

-khắc họa

-nhào nặn

-bông hoa mọc lên từ...

-ươm ủ

-tô tạo

tiếp thao:

-...như một dấu gạch nối giữa...và...

-bắc cầu

-chặng giữa hành trình

-tiếp nối (nguồn)...

________

-Tài liệu Intarnat

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Tài liệu học văn Thay thế từ/cụm từ

Có thể bạn thích