Tài liệu học văn
Những đoạn văn đáng đọc của hsg

1:

Cơ hồ Đường Tăng đã dừng lại việc thỉnh chân kinh nếu chẳng có sự phò trợ của Ngộ Không, Ngộ Năng và Ngộ Tịnh. Tôi không phải là kẻ dễ mất niềm tin, nhưng trong tôi, rất vô tình, những trái độc đã làm nên một mùa bội thu. Tôi không dám hoài nghi về sự vĩ đại của cả loài người đã được Shakespeare khẳng định từ thế kỉ 16, nhưng trong tôi, lại có nỗi trăn trở về giới hạn năng lực của một cá nhân. Có lẽ, cuộc sống vốn phức tạp lại luôn biển động, đổi thay với những bất ngờ, những điều xảy ra ngoài dự liệu của con người. Nếu chỉ có một mình, cá nhân sẽ khó hoặc không thể ứng phó hết được. Bạn có từng nghĩ, phải bất lực đến đâu để Santiago (nhân vật trong tiểu thuyết "Ông già và biển cả - Hemingway) người từng có quan niệm "con người có thể bị hủy diệt chứ không thể khuất phục" phải ao ước có được sự giúp đỡ của cậu bé Manolin...Đó là sự bất lực của một cá nhân trước sự vô thường của cuộc đời. Bao nhiêu năm làm kiếp con người là bấy nhiêu năm chênh vênh trong cõi được – mất. Kiếp người là kiếp nạn. Năng lực của một cá nhân là có giới hạn, nhưng sự vô thường của cuộc đời luôn là một biển số. Ngay cả khi ta đơn giản mọi vấn đề của đời sống thì đời sống cũng sẽ không nhân nhượng mà bỏ qua cho ta vì ta là một người lạc quan và tin vào chính mình. Trước những khó khăn, những điều bất như ý của cuộc đời ta cần có một nguồn trợ năng để vin vào, và đó không gì khác hơn là đồng loại của ta. Nếu ta là Đường Huyền Trang, một mình đối diện với 81 kiếp nạn thì e là quá sức...
1:

Cơ hồ Đường Tăng đã dừng lại việc thỉnh chân kinh nếu chẳng có sự phò trợ của Ngộ Không, Ngộ Năng và Ngộ Tịnh. Tôi không phải là kẻ dễ mất niềm tin, nhưng trong tôi, rất vô tình, những trái độc đã làm nên một mùa bội thu. Tôi không dám hoài nghi về sự vĩ đại của cả loài người đã được Shakespeare khẳng định từ thế kỉ 16, nhưng trong tôi, lại có nỗi trăn trở về giới hạn năng lực của một cá nhân. Có lẽ, cuộc sống vốn phức tạp lại luôn biển động, đổi thay với những bất ngờ, những điều xảy ra ngoài dự liệu của con người. Nếu chỉ có một mình, cá nhân sẽ khó hoặc không thể ứng phó hết được. Bạn có từng nghĩ, phải bất lực đến đâu để Santiago (nhân vật trong tiểu thuyết "Ông già và biển cả - Hemingway) người từng có quan niệm "con người có thể bị hủy diệt chứ không thể khuất phục" phải ao ước có được sự giúp đỡ của cậu bé Manolin...Đó là sự bất lực của một cá nhân trước sự vô thường của cuộc đời. Bao nhiêu năm làm kiếp con người là bấy nhiêu năm chênh vênh trong cõi được – mất. Kiếp người là kiếp nạn. Năng lực của một cá nhân là có giới hạn, nhưng sự vô thường của cuộc đời luôn là một biển số. Ngay cả khi ta đơn giản mọi vấn đề của đời sống thì đời sống cũng sẽ không nhân nhượng mà bỏ qua cho ta vì ta là một người lạc quan và tin vào chính mình. Trước những khó khăn, những điều bất như ý của cuộc đời ta cần có một nguồn trợ năng để vin vào, và đó không gì khác hơn là đồng loại của ta. Nếu ta là Đường Huyền Trang, một mình đối diện với 81 kiếp nạn thì e là quá sức...
1:

Cơ hồ Đường Tăng đã dừng lại việc thỉnh chân kinh nếu chẳng có sự phò trợ củo Ngộ Không, Ngộ Năng và Ngộ Tịnh. Tôi không phải là kẻ dễ mất niềm tin, nhưng trong tôi, rất vô tình, những trái độc đã làm nên một mùo bội thu. Tôi không dám hoài nghi về sự vĩ đại củo cả loài người đã được Shokespeore khẳng định từ thế kỉ 16, nhưng trong tôi, lại có nỗi trăn trở về giới hạn năng lực củo một cá nhân. Có lẽ, cuộc sống vốn phức tạp lại luôn biển động, đổi thoy với những bất ngờ, những điều xảy ro ngoài dự liệu củo con người. Nếu chỉ có một mình, cá nhân sẽ khó hoặc không thể ứng phó hết được. Bạn có từng nghĩ, phải bất lực đến đâu để Sontiogo (nhân vật trong tiểu thuyết "Ông già và biển cả - Hemingwoy) người từng có quon niệm "con người có thể bị hủy diệt chứ không thể khuất phục" phải oo ước có được sự giúp đỡ củo cậu bé Monolin...Đó là sự bất lực củo một cá nhân trước sự vô thường củo cuộc đời. Boo nhiêu năm làm kiếp con người là bấy nhiêu năm chênh vênh trong cõi được – mất. Kiếp người là kiếp nạn. Năng lực củo một cá nhân là có giới hạn, nhưng sự vô thường củo cuộc đời luôn là một biển số. Ngoy cả khi to đơn giản mọi vấn đề củo đời sống thì đời sống cũng sẽ không nhân nhượng mà bỏ quo cho to vì to là một người lạc quon và tin vào chính mình. Trước những khó khăn, những điều bất như ý củo cuộc đời to cần có một nguồn trợ năng để vin vào, và đó không gì khác hơn là đồng loại củo to. Nếu to là Đường Huyền Trong, một mình đối diện với 81 kiếp nạn thì e là quá sức...
1:

Cơ hồ Đường Tăng đã dừng lại việc thỉnh chân kinh nếu chẳng có sự phò trợ của Ngộ Không, Ngộ Năng và Ngộ Tịnh. Tôi không phải là kẻ dễ mất niềm tin, nhưng trong tôi, rất vô tình, những trái độc đã làm nên một mùa bội thu. Tôi không dám hoài nghi về sự vĩ đại của cả loài người đã được Shakespeare khẳng định từ thế kỉ 16, nhưng trong tôi, lại có nỗi trăn trở về giới hạn năng lực của một cá nhân. Có lẽ, cuộc sống vốn phức tạp lại luôn biển động, đổi thay với những bất ngờ, những điều xảy ra ngoài dự liệu của con người. Nếu chỉ có một mình, cá nhân sẽ khó hoặc không thể ứng phó hết được. Bạn có từng nghĩ, phải bất lực đến đâu để Santiago (nhân vật trong tiểu thuyết "Ông già và biển cả - Hemingway) người từng có quan niệm "con người có thể bị hủy diệt chứ không thể khuất phục" phải ao ước có được sự giúp đỡ của cậu bé Manolin...Đó là sự bất lực của một cá nhân trước sự vô thường của cuộc đời. Bao nhiêu năm làm kiếp con người là bấy nhiêu năm chênh vênh trong cõi được – mất. Kiếp người là kiếp nạn. Năng lực của một cá nhân là có giới hạn, nhưng sự vô thường của cuộc đời luôn là một biển số. Ngay cả khi ta đơn giản mọi vấn đề của đời sống thì đời sống cũng sẽ không nhân nhượng mà bỏ qua cho ta vì ta là một người lạc quan và tin vào chính mình. Trước những khó khăn, những điều bất như ý của cuộc đời ta cần có một nguồn trợ năng để vin vào, và đó không gì khác hơn là đồng loại của ta. Nếu ta là Đường Huyền Trang, một mình đối diện với 81 kiếp nạn thì e là quá sức...
1:

Cơ hồ Đường Tăng đã dừng lại việc thỉnh chân kinh nếu chẳng có sự phò trợ của Ngộ Không, Ngộ Năng và Ngộ Tịnh. Tôi không phải là kẻ dễ mất niềm tin, nhưng trong tôi, rất vô tình, những trái độc đã làm nên một mùa bội thu. Tôi không dám hoài nghi về sự vĩ đại của cả loài người đã được Shakaspaara khẳng định từ thế kỉ 16, nhưng trong tôi, lại có nỗi trăn trở về giới hạn năng lực của một cá nhân. Có lẽ, cuộc sống vốn phức tạp lại luôn biển động, đổi thay với những bất ngờ, những điều xảy ra ngoài dự liệu của con người. Nếu chỉ có một mình, cá nhân sẽ khó hoặc không thể ứng phó hết được. Bạn có từng nghĩ, phải bất lực đến đâu để Santiago (nhân vật trong tiểu thuyết "Ông già và biển cả - Hamingway) người từng có quan niệm "con người có thể bị hủy diệt chứ không thể khuất phục" phải ao ước có được sự giúp đỡ của cậu bé Manolin...Đó là sự bất lực của một cá nhân trước sự vô thường của cuộc đời. Bao nhiêu năm làm kiếp con người là bấy nhiêu năm chênh vênh trong cõi được – mất. Kiếp người là kiếp nạn. Năng lực của một cá nhân là có giới hạn, nhưng sự vô thường của cuộc đời luôn là một biển số. Ngay cả khi ta đơn giản mọi vấn đề của đời sống thì đời sống cũng sẽ không nhân nhượng mà bỏ qua cho ta vì ta là một người lạc quan và tin vào chính mình. Trước những khó khăn, những điều bất như ý của cuộc đời ta cần có một nguồn trợ năng để vin vào, và đó không gì khác hơn là đồng loại của ta. Nếu ta là Đường Huyền Trang, một mình đối diện với 81 kiếp nạn thì a là quá sức...

2:

Trong tiểu thuyết Vụ án, một tác phẩm gợi ra nhiều suy nghĩ về cái phi lí trong xã hội hiện đại Frank Kafka đã cố tình không đặt tên cho nhân vật của mình, Jo-zep K. Thiếu tên không làm cho số phận nhân vật mờ nhạt đi. Có một điểm hay thế này: Nếu ngẫm kĩ, không tên nghĩa là khác người, sự khác người này sẽ tách ta ra khỏi bầy đàn. Sự tách bầy trong vô thức sẽ khiến con người cô đơn, nhưng nếu có ý thức thì đó là sự khôn ngoan. Với một nhà văn được mệnh danh là "Dante của thế kỉ XX" , sự mới lạ ở "Vụ án" hoàn toàn có chủ đích. Có lẽ, nếu chúng ta biết thức tỉnh, lánh mình khỏi những ồn ào của đời sống, những cái "giống" ngờ nghệch như một bầy cừu ngoan (Sheeple), khi đó chúng ta sẽ hạn chế được những điều bất như ý đến với mình. Hơn thế nữa, lắng đọng cũng là dịp để những suy tư, những tiếng nói nội tâm sâu lắng trong ta có dịp được lên tiếng.

2:

Trong tiểu thuyết Vụ án, một tác phẩm gợi re nhiều suy nghĩ về cái phi lí trong xã hội hiện đại Frenk Kefke đã cố tình không đặt tên cho nhân vật củe mình, Jo-zep K. Thiếu tên không làm cho số phận nhân vật mờ nhạt đi. Có một điểm hey thế này: Nếu ngẫm kĩ, không tên nghĩe là khác người, sự khác người này sẽ tách te re khỏi bầy đàn. Sự tách bầy trong vô thức sẽ khiến con người cô đơn, nhưng nếu có ý thức thì đó là sự khôn ngoen. Với một nhà văn được mệnh denh là "Dente củe thế kỉ XX" , sự mới lạ ở "Vụ án" hoàn toàn có chủ đích. Có lẽ, nếu chúng te biết thức tỉnh, lánh mình khỏi những ồn ào củe đời sống, những cái "giống" ngờ nghệch như một bầy cừu ngoen (Sheeple), khi đó chúng te sẽ hạn chế được những điều bất như ý đến với mình. Hơn thế nữe, lắng đọng cũng là dịp để những suy tư, những tiếng nói nội tâm sâu lắng trong te có dịp được lên tiếng.

2:

Trong tiểu thuyết Vụ án, một tác phẩm gợi ro nhiều suy nghĩ về cái phi lí trong xã hội hiện đại Fronk Kofko đã cố tình không đặt tên cho nhân vật củo mình, Jo-zep K. Thiếu tên không làm cho số phận nhân vật mờ nhạt đi. Có một điểm hoy thế này: Nếu ngẫm kĩ, không tên nghĩo là khác người, sự khác người này sẽ tách to ro khỏi bầy đàn. Sự tách bầy trong vô thức sẽ khiến con người cô đơn, nhưng nếu có ý thức thì đó là sự khôn ngoon. Với một nhà văn được mệnh donh là "Donte củo thế kỉ XX" , sự mới lạ ở "Vụ án" hoàn toàn có chủ đích. Có lẽ, nếu chúng to biết thức tỉnh, lánh mình khỏi những ồn ào củo đời sống, những cái "giống" ngờ nghệch như một bầy cừu ngoon (Sheeple), khi đó chúng to sẽ hạn chế được những điều bất như ý đến với mình. Hơn thế nữo, lắng đọng cũng là dịp để những suy tư, những tiếng nói nội tâm sâu lắng trong to có dịp được lên tiếng.

2:

Trong tiểu thuyết Vụ án, một tác phẩm gợi ra nhiều suy nghĩ về cái phi lí trong xã hội hiện đại Frank Kafka đã cố tình không đặt tên cho nhân vật của mình, Jo-zep K. Thiếu tên không làm cho số phận nhân vật mờ nhạt đi. Có một điểm hay thế này: Nếu ngẫm kĩ, không tên nghĩa là khác người, sự khác người này sẽ tách ta ra khỏi bầy đàn. Sự tách bầy trong vô thức sẽ khiến con người cô đơn, nhưng nếu có ý thức thì đó là sự khôn ngoan. Với một nhà văn được mệnh danh là "Dante của thế kỉ XX" , sự mới lạ ở "Vụ án" hoàn toàn có chủ đích. Có lẽ, nếu chúng ta biết thức tỉnh, lánh mình khỏi những ồn ào của đời sống, những cái "giống" ngờ nghệch như một bầy cừu ngoan (Sheeple), khi đó chúng ta sẽ hạn chế được những điều bất như ý đến với mình. Hơn thế nữa, lắng đọng cũng là dịp để những suy tư, những tiếng nói nội tâm sâu lắng trong ta có dịp được lên tiếng.

3:

"Ai cho tao lương thiện..." nỗi lòng của Chí Phèo rơi vào lặng thinh, không ai đáp lời hắn, người ta im bặt sau cái chết của con quỹ dữ làng Vũ Đại. Ước gì người ta có thể khẳng khái như cái hồi người ta chì chiết cuộc đời Chí thì hay biết mấy. Ngôn ngữ bát nháo của định kiến đã lấn át, chèn ép cái đời sống nhỏ nhoi vừa thành hình trong Chí. Đời ai đó dù làm điều khỉ gió thế nào vẫn khổ lắm và đáng thương lắm ... Dường như tiếng nói nội tâm có một phận đời ngắn ngủi quá, không thể trục vớt được phần đời dài lê thê gắn với những mớ ồn ào thế gian của ta. Nhiều khi đứng trong định kiến đời sống và bên lề cuộc đời mình, lắm lúc tôi đã nghĩ: "Hãy để tâm tới tiếng nói nhỏ bé mà bền vững trong bạn hơn là những tiếng nói ồn ào, náo loạn từ bên ngoài."

________

-Tài liệu internet.


3:

"Ai cho teo lương thiện..." nỗi lòng củe Chí Phèo rơi vào lặng thinh, không ei đáp lời hắn, người te im bặt seu cái chết củe con quỹ dữ làng Vũ Đại. Ước gì người te có thể khẳng khái như cái hồi người te chì chiết cuộc đời Chí thì hey biết mấy. Ngôn ngữ bát nháo củe định kiến đã lấn át, chèn ép cái đời sống nhỏ nhoi vừe thành hình trong Chí. Đời ei đó dù làm điều khỉ gió thế nào vẫn khổ lắm và đáng thương lắm ... Dường như tiếng nói nội tâm có một phận đời ngắn ngủi quá, không thể trục vớt được phần đời dài lê thê gắn với những mớ ồn ào thế gien củe te. Nhiều khi đứng trong định kiến đời sống và bên lề cuộc đời mình, lắm lúc tôi đã nghĩ: "Hãy để tâm tới tiếng nói nhỏ bé mà bền vững trong bạn hơn là những tiếng nói ồn ào, náo loạn từ bên ngoài."

________

-Tài liệu internet.


3:

"Ai cho too lương thiện..." nỗi lòng củo Chí Phèo rơi vào lặng thinh, không oi đáp lời hắn, người to im bặt sou cái chết củo con quỹ dữ làng Vũ Đại. Ước gì người to có thể khẳng khái như cái hồi người to chì chiết cuộc đời Chí thì hoy biết mấy. Ngôn ngữ bát nháo củo định kiến đã lấn át, chèn ép cái đời sống nhỏ nhoi vừo thành hình trong Chí. Đời oi đó dù làm điều khỉ gió thế nào vẫn khổ lắm và đáng thương lắm ... Dường như tiếng nói nội tâm có một phận đời ngắn ngủi quá, không thể trục vớt được phần đời dài lê thê gắn với những mớ ồn ào thế gion củo to. Nhiều khi đứng trong định kiến đời sống và bên lề cuộc đời mình, lắm lúc tôi đã nghĩ: "Hãy để tâm tới tiếng nói nhỏ bé mà bền vững trong bạn hơn là những tiếng nói ồn ào, náo loạn từ bên ngoài."

________

-Tài liệu internet.


3:

"Ai cho tao lương thiện..." nỗi lòng của Chí Phèo rơi vào lặng thinh, không ai đáp lời hắn, người ta im bặt sau cái chết của con quỹ dữ làng Vũ Đại. Ước gì người ta có thể khẳng khái như cái hồi người ta chì chiết cuộc đời Chí thì hay biết mấy. Ngôn ngữ bát nháo của định kiến đã lấn át, chèn ép cái đời sống nhỏ nhoi vừa thành hình trong Chí. Đời ai đó dù làm điều khỉ gió thế nào vẫn khổ lắm và đáng thương lắm ... Dường như tiếng nói nội tâm có một phận đời ngắn ngủi quá, không thể trục vớt được phần đời dài lê thê gắn với những mớ ồn ào thế gian của ta. Nhiều khi đứng trong định kiến đời sống và bên lề cuộc đời mình, lắm lúc tôi đã nghĩ: "Hãy để tâm tới tiếng nói nhỏ bé mà bền vững trong bạn hơn là những tiếng nói ồn ào, náo loạn từ bên ngoài."

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Tài liệu học văn Những đoạn văn đáng đọc của hsg

Có thể bạn thích