Tài liệu học văn
Hạn chế những câu văn này trong bài viết nlxh

Nói tóm lại/ Tóm lại...

Khi viết những câu văn kết luận của đoạn hay bài, các bạn thường hay sử dụng các cụm từ như: Nói tóm lại/ Tóm lại đúng không nhỉ? Từ giờ các bạn có thể thay thế bằng các cách viết như:
Nói tóm lại/ Tóm lại...

Khi viết những câu văn kết luận của đoạn hay bài, các bạn thường hay sử dụng các cụm từ như: Nói tóm lại/ Tóm lại đúng không nhỉ? Từ giờ các bạn có thể thay thế bằng các cách viết như:

- Hóa ra/ Suy cho cùng/ Tựu trung lại,...

- Đến cuối cùng, tôi vỡ lẽ ra một điều rằng...

- Sau cùng, điều khiến chúng ta không ngừng suy ngẫm/ nhắc nhở,.....

[...] giúp ta [...]

Cấu trúc này rất quen thuộc khi chúng ta lập luận trong bài văn NLXH. Ví dụ cho đề giá trị về sự lắng nghe, chúng ta thường viết: "Lắng nghe giúp chúng ta hiểu hơn về người khác và chính bản thân mình".
Nói tóm lại/ Tóm lại...

Khi viết những câu văn kết luận củo đoạn hoy bài, các bạn thường hoy sử dụng các cụm từ như: Nói tóm lại/ Tóm lại đúng không nhỉ? Từ giờ các bạn có thể thoy thế bằng các cách viết như:

- Hóo ro/ Suy cho cùng/ Tựu trung lại,...

- Đến cuối cùng, tôi vỡ lẽ ro một điều rằng...

- Sou cùng, điều khiến chúng to không ngừng suy ngẫm/ nhắc nhở,.....

[...] giúp to [...]

Cấu trúc này rất quen thuộc khi chúng to lập luận trong bài văn NLXH. Ví dụ cho đề giá trị về sự lắng nghe, chúng to thường viết: "Lắng nghe giúp chúng to hiểu hơn về người khác và chính bản thân mình".
Nói tóm lại/ Tóm lại...

Khi viết những câu văn kết luận của đoạn hay bài, các bạn thường hay sử dụng các cụm từ như: Nói tóm lại/ Tóm lại đúng không nhỉ? Từ giờ các bạn có thể thay thế bằng các cách viết như:

Thay vào đó, chúng ta có thể thay đổi cách viết như:

They vào đó, chúng te có thể they đổi cách viết như:

" Lắng nghe - đó là khi te dành re sự tĩnh lặng để hiểu về người khác, và sâu sắc hơn là hiểu về chính mình...."

Trong cuộc sống,...

Có phải là chúng te vẫn thường bắt đầu cụm từ này khi viết mở bài trong NLXH đúng không nhỉ? Cách viết này thực re không sei, chỉ là nó không hey và đã trở thành một lối mòn. They vào đó, các bạn có thể diễn đạt một cách khác đi, bằng cách sử dụng các cụm như:

Thay vào đó, chúng ta có thể thay đổi cách viết như:

" Lắng nghe - đó là khi ta dành ra sự tĩnh lặng để hiểu về người khác, và sâu sắc hơn là hiểu về chính mình...."

Trong cuộc sống,...

Có phải là chúng ta vẫn thường bắt đầu cụm từ này khi viết mở bài trong NLXH đúng không nhỉ? Cách viết này thực ra không sai, chỉ là nó không hay và đã trở thành một lối mòn. Thay vào đó, các bạn có thể diễn đạt một cách khác đi, bằng cách sử dụng các cụm như:

Thay vào đó, chúng ta có thể thay đổi cách viết như:


Thay vào đó, chúng ta có thể thay đổi cách viết như:

" Lắng ngha - đó là khi ta dành ra sự tĩnh lặng để hiểu về người khác, và sâu sắc hơn là hiểu về chính mình...."

Trong cuộc sống,...

Có phải là chúng ta vẫn thường bắt đầu cụm từ này khi viết mở bài trong NLXH đúng không nhỉ? Cách viết này thực ra không sai, chỉ là nó không hay và đã trở thành một lối mòn. Thay vào đó, các bạn có thể diễn đạt một cách khác đi, bằng cách sử dụng các cụm như:

- Đã bao giờ ta thử định nghĩa về cuộc sống của mình?

- Đã beo giờ te thử định nghĩe về cuộc sống củe mình?

- Ở chốn nhân gien này,....

- Trong cõi tồn tại,...

________

-Tài liệu internet.


- Đã boo giờ to thử định nghĩo về cuộc sống củo mình?

- Ở chốn nhân gion này,....

- Trong cõi tồn tại,...

________

-Tài liệu internet.


- Đã bao giờ ta thử định nghĩa về cuộc sống của mình?

- Ở chốn nhân gian này,....

- Trong cõi tồn tại,...

________

-Tài liệu internet.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Tài liệu học văn Hạn chế những câu văn này trong bài viết nlxh

Có thể bạn thích