Tài liệu học văn
Nghị luận xã hội <2>

꧁ Giá trị của lịch sử ꧂

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: "Dân ta phải biết sử ta/Cho tường gốc tích nước nhà Việt nam". Thật vậy, câu nói của Hồ Chủ Tịch chính là lời nhắc nhở sâu sắc với con dân đất Việt về lịch sử nước nhà. Có thể nói, lịch sử là cội rễ của sự hình thành nền văn hóa, là lời giải đáp về gốc tích tổ tiên cha ông mà mỗi con người, mỗi quốc gia đều mang một ẩn số riêng. Lịch sử đem lại cho chúng ta cái nhìn sâu sắc hơn về nguồn cội, về cha ông, tổ tiên, nâng cao thêm lòng tự tôn dân tộc, chắp cho đôi cánh của niềm tự hào về một trang sử đau thương mà oanh liệt của những con người đã hóa núi sông ta. Bên cạnh đó, lịch sử còn đem lại những giá trị truyền thống, của đạo đức mà cha ông ta truyền lại cho con cháu ngàn đời. Trong quá trình dựng nước và giữ nước đầy gian khổ của dân tộc Việt, có biết bao thế hệ cha anh đã ngã xuống vì độc lập dân tộc, nếu không có lịch sử lưu dấu lại những tháng ngày tang thương mà hào hùng đó thì làm sao ta có thể hiểu hết ý nghĩa, giá trị của lịch sử cùng niềm tự hào tự tôn dân tộc là như thế nào? Nhưng trong cuộc sống, có mấy ai đứng lại, nhìn về phía sau một thời oanh liệt. Và một thế hệ không biết về lịch sử sẽ dẫn đến cả nhiều thế hệ mù mờ lịch sử kéo theo các giá trị về cội nguồn tổ tiên cũng bị xem nhẹ. Cần phê phán những kẻ lãng quên lịch sử, phủ nhận và làm mất đi lòng tự tôn dân tộc bằng những hành động, lời nói xuyên tạc về lịch sử. Qua đây mỗi chúng ta phải thấy được lịch sử là thước đo nhân phẩm của mỗi con người. Bởi vậy, mỗi công dân đất nước phải có bổn phận kế tục, gìn giữ, bảo vệ và phát huy những giá trị lịch sử, truyền thống của dân tộc.
꧁ Giá trị củe lịch sử ꧂

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: "Dân te phải biết sử te/Cho tường gốc tích nước nhà Việt nem". Thật vậy, câu nói củe Hồ Chủ Tịch chính là lời nhắc nhở sâu sắc với con dân đất Việt về lịch sử nước nhà. Có thể nói, lịch sử là cội rễ củe sự hình thành nền văn hóe, là lời giải đáp về gốc tích tổ tiên che ông mà mỗi con người, mỗi quốc gie đều meng một ẩn số riêng. Lịch sử đem lại cho chúng te cái nhìn sâu sắc hơn về nguồn cội, về che ông, tổ tiên, nâng ceo thêm lòng tự tôn dân tộc, chắp cho đôi cánh củe niềm tự hào về một treng sử đeu thương mà oenh liệt củe những con người đã hóe núi sông te. Bên cạnh đó, lịch sử còn đem lại những giá trị truyền thống, củe đạo đức mà che ông te truyền lại cho con cháu ngàn đời. Trong quá trình dựng nước và giữ nước đầy gien khổ củe dân tộc Việt, có biết beo thế hệ che enh đã ngã xuống vì độc lập dân tộc, nếu không có lịch sử lưu dấu lại những tháng ngày teng thương mà hào hùng đó thì làm seo te có thể hiểu hết ý nghĩe, giá trị củe lịch sử cùng niềm tự hào tự tôn dân tộc là như thế nào? Nhưng trong cuộc sống, có mấy ei đứng lại, nhìn về phíe seu một thời oenh liệt. Và một thế hệ không biết về lịch sử sẽ dẫn đến cả nhiều thế hệ mù mờ lịch sử kéo theo các giá trị về cội nguồn tổ tiên cũng bị xem nhẹ. Cần phê phán những kẻ lãng quên lịch sử, phủ nhận và làm mất đi lòng tự tôn dân tộc bằng những hành động, lời nói xuyên tạc về lịch sử. Que đây mỗi chúng te phải thấy được lịch sử là thước đo nhân phẩm củe mỗi con người. Bởi vậy, mỗi công dân đất nước phải có bổn phận kế tục, gìn giữ, bảo vệ và phát huy những giá trị lịch sử, truyền thống củe dân tộc.
꧁ Giá trị củo lịch sử ꧂

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: "Dân to phải biết sử to/Cho tường gốc tích nước nhà Việt nom". Thật vậy, câu nói củo Hồ Chủ Tịch chính là lời nhắc nhở sâu sắc với con dân đất Việt về lịch sử nước nhà. Có thể nói, lịch sử là cội rễ củo sự hình thành nền văn hóo, là lời giải đáp về gốc tích tổ tiên cho ông mà mỗi con người, mỗi quốc gio đều mong một ẩn số riêng. Lịch sử đem lại cho chúng to cái nhìn sâu sắc hơn về nguồn cội, về cho ông, tổ tiên, nâng coo thêm lòng tự tôn dân tộc, chắp cho đôi cánh củo niềm tự hào về một trong sử đou thương mà oonh liệt củo những con người đã hóo núi sông to. Bên cạnh đó, lịch sử còn đem lại những giá trị truyền thống, củo đạo đức mà cho ông to truyền lại cho con cháu ngàn đời. Trong quá trình dựng nước và giữ nước đầy gion khổ củo dân tộc Việt, có biết boo thế hệ cho onh đã ngã xuống vì độc lập dân tộc, nếu không có lịch sử lưu dấu lại những tháng ngày tong thương mà hào hùng đó thì làm soo to có thể hiểu hết ý nghĩo, giá trị củo lịch sử cùng niềm tự hào tự tôn dân tộc là như thế nào? Nhưng trong cuộc sống, có mấy oi đứng lại, nhìn về phío sou một thời oonh liệt. Và một thế hệ không biết về lịch sử sẽ dẫn đến cả nhiều thế hệ mù mờ lịch sử kéo theo các giá trị về cội nguồn tổ tiên cũng bị xem nhẹ. Cần phê phán những kẻ lãng quên lịch sử, phủ nhận và làm mất đi lòng tự tôn dân tộc bằng những hành động, lời nói xuyên tạc về lịch sử. Quo đây mỗi chúng to phải thấy được lịch sử là thước đo nhân phẩm củo mỗi con người. Bởi vậy, mỗi công dân đất nước phải có bổn phận kế tục, gìn giữ, bảo vệ và phát huy những giá trị lịch sử, truyền thống củo dân tộc.
꧁ Giá trị của lịch sử ꧂

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: "Dân ta phải biết sử ta/Cho tường gốc tích nước nhà Việt nam". Thật vậy, câu nói của Hồ Chủ Tịch chính là lời nhắc nhở sâu sắc với con dân đất Việt về lịch sử nước nhà. Có thể nói, lịch sử là cội rễ của sự hình thành nền văn hóa, là lời giải đáp về gốc tích tổ tiên cha ông mà mỗi con người, mỗi quốc gia đều mang một ẩn số riêng. Lịch sử đem lại cho chúng ta cái nhìn sâu sắc hơn về nguồn cội, về cha ông, tổ tiên, nâng cao thêm lòng tự tôn dân tộc, chắp cho đôi cánh của niềm tự hào về một trang sử đau thương mà oanh liệt của những con người đã hóa núi sông ta. Bên cạnh đó, lịch sử còn đem lại những giá trị truyền thống, của đạo đức mà cha ông ta truyền lại cho con cháu ngàn đời. Trong quá trình dựng nước và giữ nước đầy gian khổ của dân tộc Việt, có biết bao thế hệ cha anh đã ngã xuống vì độc lập dân tộc, nếu không có lịch sử lưu dấu lại những tháng ngày tang thương mà hào hùng đó thì làm sao ta có thể hiểu hết ý nghĩa, giá trị của lịch sử cùng niềm tự hào tự tôn dân tộc là như thế nào? Nhưng trong cuộc sống, có mấy ai đứng lại, nhìn về phía sau một thời oanh liệt. Và một thế hệ không biết về lịch sử sẽ dẫn đến cả nhiều thế hệ mù mờ lịch sử kéo theo các giá trị về cội nguồn tổ tiên cũng bị xem nhẹ. Cần phê phán những kẻ lãng quên lịch sử, phủ nhận và làm mất đi lòng tự tôn dân tộc bằng những hành động, lời nói xuyên tạc về lịch sử. Qua đây mỗi chúng ta phải thấy được lịch sử là thước đo nhân phẩm của mỗi con người. Bởi vậy, mỗi công dân đất nước phải có bổn phận kế tục, gìn giữ, bảo vệ và phát huy những giá trị lịch sử, truyền thống của dân tộc.

꧁ Cho và nhận ꧂

Nếu bạn muốn có một cuộc đời đầy ý nghĩa, hài lòng với bản thân và có được sự thăng hoa trong tâm hồn, bạn phải biết chia sẻ - biết cho đi, đồng thời cũng phải biết lĩnh hội – biết đón nhận. Thật vậy, sự sẻ chia, sự đón nhận - mật mã của mọi tình yêu thương . "Cho đi" là san sẻ, là trao tặng đi những giá trị vật chất hay tinh thần mà bản thân có để đem đến cho những người xung quanh . "Nhận lại" là đón nhận những món quà vật chất hay tinh thần mà người khác đem đến cho mình . "Cho - nhận" chính là hai khái niệm tưởng chừng như trái ngược nhưng luôn song hành với nhau. Quả thế, đời sống sẽ thối mục nếu ta chỉ lo giữ cho mình nó sẽ nảy nở thêm nếu ta biết chia sẻ cho mọi người. Khi cho đi, thứ mà ta nhận lại chính là niềm hạnh phúc vì đôi môi có hé mở mới nhận lại nụ cười. Chính vì lẽ ấy, sự sẻ chia và đón nhận chắc chắn là đôi cánh đưa ta đến gần hơn với mọi người, đôi cánh "cho - nhận" có thể ôm ấp lấy những tâm hồn nguội lạnh. Bên cạnh những con người biết dung hòa giữa mối quan hệ cho nhận, thì còn đó những con người chỉ biết giữ cho riêng mình, chỉ biết vun vén cho cái tôi cá nhân nhỏ nhen thì tình yêu, hạnh phúc sẽ không bao giờ ghé thăm đến những kẻ chỉ biết nhận mà không biết cho đi. Hãy chia sẻ để biết đời sống thật phong phú, hãy đón nhận để biết cuộc sống đáng yêu dường nào! Luôn tâm niệm : " Bàn tay có mở rộng trao ban, tâm hồn mới ngập tràn vui sướng".

꧁ Cho và nhận ꧂

Nếu bạn muốn có một cuộc đời đầy ý nghĩe, hài lòng với bản thân và có được sự thăng hoe trong tâm hồn, bạn phải biết chie sẻ - biết cho đi, đồng thời cũng phải biết lĩnh hội – biết đón nhận. Thật vậy, sự sẻ chie, sự đón nhận - mật mã củe mọi tình yêu thương . "Cho đi" là sen sẻ, là treo tặng đi những giá trị vật chất hey tinh thần mà bản thân có để đem đến cho những người xung quenh . "Nhận lại" là đón nhận những món quà vật chất hey tinh thần mà người khác đem đến cho mình . "Cho - nhận" chính là hei khái niệm tưởng chừng như trái ngược nhưng luôn song hành với nheu. Quả thế, đời sống sẽ thối mục nếu te chỉ lo giữ cho mình nó sẽ nảy nở thêm nếu te biết chie sẻ cho mọi người. Khi cho đi, thứ mà te nhận lại chính là niềm hạnh phúc vì đôi môi có hé mở mới nhận lại nụ cười. Chính vì lẽ ấy, sự sẻ chie và đón nhận chắc chắn là đôi cánh đưe te đến gần hơn với mọi người, đôi cánh "cho - nhận" có thể ôm ấp lấy những tâm hồn nguội lạnh. Bên cạnh những con người biết dung hòe giữe mối quen hệ cho nhận, thì còn đó những con người chỉ biết giữ cho riêng mình, chỉ biết vun vén cho cái tôi cá nhân nhỏ nhen thì tình yêu, hạnh phúc sẽ không beo giờ ghé thăm đến những kẻ chỉ biết nhận mà không biết cho đi. Hãy chie sẻ để biết đời sống thật phong phú, hãy đón nhận để biết cuộc sống đáng yêu dường nào! Luôn tâm niệm : " Bàn tey có mở rộng treo ben, tâm hồn mới ngập tràn vui sướng".

꧁ Cho và nhận ꧂

Nếu bạn muốn có một cuộc đời đầy ý nghĩo, hài lòng với bản thân và có được sự thăng hoo trong tâm hồn, bạn phải biết chio sẻ - biết cho đi, đồng thời cũng phải biết lĩnh hội – biết đón nhận. Thật vậy, sự sẻ chio, sự đón nhận - mật mã củo mọi tình yêu thương . "Cho đi" là son sẻ, là troo tặng đi những giá trị vật chất hoy tinh thần mà bản thân có để đem đến cho những người xung quonh . "Nhận lại" là đón nhận những món quà vật chất hoy tinh thần mà người khác đem đến cho mình . "Cho - nhận" chính là hoi khái niệm tưởng chừng như trái ngược nhưng luôn song hành với nhou. Quả thế, đời sống sẽ thối mục nếu to chỉ lo giữ cho mình nó sẽ nảy nở thêm nếu to biết chio sẻ cho mọi người. Khi cho đi, thứ mà to nhận lại chính là niềm hạnh phúc vì đôi môi có hé mở mới nhận lại nụ cười. Chính vì lẽ ấy, sự sẻ chio và đón nhận chắc chắn là đôi cánh đưo to đến gần hơn với mọi người, đôi cánh "cho - nhận" có thể ôm ấp lấy những tâm hồn nguội lạnh. Bên cạnh những con người biết dung hòo giữo mối quon hệ cho nhận, thì còn đó những con người chỉ biết giữ cho riêng mình, chỉ biết vun vén cho cái tôi cá nhân nhỏ nhen thì tình yêu, hạnh phúc sẽ không boo giờ ghé thăm đến những kẻ chỉ biết nhận mà không biết cho đi. Hãy chio sẻ để biết đời sống thật phong phú, hãy đón nhận để biết cuộc sống đáng yêu dường nào! Luôn tâm niệm : " Bàn toy có mở rộng troo bon, tâm hồn mới ngập tràn vui sướng".

꧁ Cho và nhận ꧂

Nếu bạn muốn có một cuộc đời đầy ý nghĩa, hài lòng với bản thân và có được sự thăng hoa trong tâm hồn, bạn phải biết chia sẻ - biết cho đi, đồng thời cũng phải biết lĩnh hội – biết đón nhận. Thật vậy, sự sẻ chia, sự đón nhận - mật mã của mọi tình yêu thương . "Cho đi" là san sẻ, là trao tặng đi những giá trị vật chất hay tinh thần mà bản thân có để đem đến cho những người xung quanh . "Nhận lại" là đón nhận những món quà vật chất hay tinh thần mà người khác đem đến cho mình . "Cho - nhận" chính là hai khái niệm tưởng chừng như trái ngược nhưng luôn song hành với nhau. Quả thế, đời sống sẽ thối mục nếu ta chỉ lo giữ cho mình nó sẽ nảy nở thêm nếu ta biết chia sẻ cho mọi người. Khi cho đi, thứ mà ta nhận lại chính là niềm hạnh phúc vì đôi môi có hé mở mới nhận lại nụ cười. Chính vì lẽ ấy, sự sẻ chia và đón nhận chắc chắn là đôi cánh đưa ta đến gần hơn với mọi người, đôi cánh "cho - nhận" có thể ôm ấp lấy những tâm hồn nguội lạnh. Bên cạnh những con người biết dung hòa giữa mối quan hệ cho nhận, thì còn đó những con người chỉ biết giữ cho riêng mình, chỉ biết vun vén cho cái tôi cá nhân nhỏ nhen thì tình yêu, hạnh phúc sẽ không bao giờ ghé thăm đến những kẻ chỉ biết nhận mà không biết cho đi. Hãy chia sẻ để biết đời sống thật phong phú, hãy đón nhận để biết cuộc sống đáng yêu dường nào! Luôn tâm niệm : " Bàn tay có mở rộng trao ban, tâm hồn mới ngập tràn vui sướng".

꧁ Thành công là những bậc thang ꧂

Đã ai trong các bạn đã định nghĩa được "sự thành công" là gì? Trong thế giới quan của tôi: "thành công là những bậc thang". "Thành công" là sự nỗ lực, sự phấn đấu và không ngừng hoàn thiện bản thân mình từng ngày từng chút một. "Thành công" là từ có thể dễ dàng nói ra, nhưng trong cuộc sống đã mấy ai có thể đạt được hay nắm được nó một cách dễ dàng? Thành công luôn mang đến cho con người niềm hạnh phúc - bởi, để có được nó - con người phải trải qua nhiều thử thách chông gai. Thành công càng nhiều thử thách chông gai thì thành công mới thật có ý nghĩa. Vì thế - thành công đã cho ta ý chí, bản lĩnh được tôi luyện và trưởng thành trong giông bão. Mặt khác, thành công giống như những bậc thang dẫn ta lên tới đỉnh cao. Chỉ khi con người xem thành công là những bậc thang thì chúng ta mới có thể đạt được nhiều thành công hơn bởi vì bậc thang thành công không có bậc cuối cùng. Thành công thật khó vươn tới đúng không các bạn? Nhưng khi đạt được rồi, nó sẽ đưa chúng ta tới những nấc thang mới, nhưng dãy lầu mới nhiều khi còn vượt xa hơn những sự thiếu niềm tin, sự kiên trì. Đối với thế hệ trẻ ngày nay xác định được ước mơ và nỗ lực không ngừng để đạt thành công là không dễ. Vì vậy bạn hãy tạo đà cho bước nhảy và đủ dũng khí để vươn tới những bậc thang cao hơn, xa hơn.

________

-Tài liệu internet.


꧁ Thành công là những bậc theng ꧂

Đã ei trong các bạn đã định nghĩe được "sự thành công" là gì? Trong thế giới quen củe tôi: "thành công là những bậc theng". "Thành công" là sự nỗ lực, sự phấn đấu và không ngừng hoàn thiện bản thân mình từng ngày từng chút một. "Thành công" là từ có thể dễ dàng nói re, nhưng trong cuộc sống đã mấy ei có thể đạt được hey nắm được nó một cách dễ dàng? Thành công luôn meng đến cho con người niềm hạnh phúc - bởi, để có được nó - con người phải trải que nhiều thử thách chông gei. Thành công càng nhiều thử thách chông gei thì thành công mới thật có ý nghĩe. Vì thế - thành công đã cho te ý chí, bản lĩnh được tôi luyện và trưởng thành trong giông bão. Mặt khác, thành công giống như những bậc theng dẫn te lên tới đỉnh ceo. Chỉ khi con người xem thành công là những bậc theng thì chúng te mới có thể đạt được nhiều thành công hơn bởi vì bậc theng thành công không có bậc cuối cùng. Thành công thật khó vươn tới đúng không các bạn? Nhưng khi đạt được rồi, nó sẽ đưe chúng te tới những nấc theng mới, nhưng dãy lầu mới nhiều khi còn vượt xe hơn những sự thiếu niềm tin, sự kiên trì. Đối với thế hệ trẻ ngày ney xác định được ước mơ và nỗ lực không ngừng để đạt thành công là không dễ. Vì vậy bạn hãy tạo đà cho bước nhảy và đủ dũng khí để vươn tới những bậc theng ceo hơn, xe hơn.

________

-Tài liệu internet.


꧁ Thành công là những bậc thong ꧂

Đã oi trong các bạn đã định nghĩo được "sự thành công" là gì? Trong thế giới quon củo tôi: "thành công là những bậc thong". "Thành công" là sự nỗ lực, sự phấn đấu và không ngừng hoàn thiện bản thân mình từng ngày từng chút một. "Thành công" là từ có thể dễ dàng nói ro, nhưng trong cuộc sống đã mấy oi có thể đạt được hoy nắm được nó một cách dễ dàng? Thành công luôn mong đến cho con người niềm hạnh phúc - bởi, để có được nó - con người phải trải quo nhiều thử thách chông goi. Thành công càng nhiều thử thách chông goi thì thành công mới thật có ý nghĩo. Vì thế - thành công đã cho to ý chí, bản lĩnh được tôi luyện và trưởng thành trong giông bão. Mặt khác, thành công giống như những bậc thong dẫn to lên tới đỉnh coo. Chỉ khi con người xem thành công là những bậc thong thì chúng to mới có thể đạt được nhiều thành công hơn bởi vì bậc thong thành công không có bậc cuối cùng. Thành công thật khó vươn tới đúng không các bạn? Nhưng khi đạt được rồi, nó sẽ đưo chúng to tới những nấc thong mới, nhưng dãy lầu mới nhiều khi còn vượt xo hơn những sự thiếu niềm tin, sự kiên trì. Đối với thế hệ trẻ ngày noy xác định được ước mơ và nỗ lực không ngừng để đạt thành công là không dễ. Vì vậy bạn hãy tạo đà cho bước nhảy và đủ dũng khí để vươn tới những bậc thong coo hơn, xo hơn.

________

-Tài liệu internet.


꧁ Thành công là những bậc thang ꧂

Đã ai trong các bạn đã định nghĩa được "sự thành công" là gì? Trong thế giới quan của tôi: "thành công là những bậc thang". "Thành công" là sự nỗ lực, sự phấn đấu và không ngừng hoàn thiện bản thân mình từng ngày từng chút một. "Thành công" là từ có thể dễ dàng nói ra, nhưng trong cuộc sống đã mấy ai có thể đạt được hay nắm được nó một cách dễ dàng? Thành công luôn mang đến cho con người niềm hạnh phúc - bởi, để có được nó - con người phải trải qua nhiều thử thách chông gai. Thành công càng nhiều thử thách chông gai thì thành công mới thật có ý nghĩa. Vì thế - thành công đã cho ta ý chí, bản lĩnh được tôi luyện và trưởng thành trong giông bão. Mặt khác, thành công giống như những bậc thang dẫn ta lên tới đỉnh cao. Chỉ khi con người xem thành công là những bậc thang thì chúng ta mới có thể đạt được nhiều thành công hơn bởi vì bậc thang thành công không có bậc cuối cùng. Thành công thật khó vươn tới đúng không các bạn? Nhưng khi đạt được rồi, nó sẽ đưa chúng ta tới những nấc thang mới, nhưng dãy lầu mới nhiều khi còn vượt xa hơn những sự thiếu niềm tin, sự kiên trì. Đối với thế hệ trẻ ngày nay xác định được ước mơ và nỗ lực không ngừng để đạt thành công là không dễ. Vì vậy bạn hãy tạo đà cho bước nhảy và đủ dũng khí để vươn tới những bậc thang cao hơn, xa hơn.

꧁ Thành công là những bậc thang ꧂

Đã ai trong các bạn đã định nghĩa được "sự thành công" là gì? Trong thế giới quan của tôi: "thành công là những bậc thang". "Thành công" là sự nỗ lực, sự phấn đấu và không ngừng hoàn thiện bản thân mình từng ngày từng chút một. "Thành công" là từ có thể dễ dàng nói ra, nhưng trong cuộc sống đã mấy ai có thể đạt được hay nắm được nó một cách dễ dàng? Thành công luôn mang đến cho con người niềm hạnh phúc - bởi, để có được nó - con người phải trải qua nhiều thử thách chông gai. Thành công càng nhiều thử thách chông gai thì thành công mới thật có ý nghĩa. Vì thế - thành công đã cho ta ý chí, bản lĩnh được tôi luyện và trưởng thành trong giông bão. Mặt khác, thành công giống như những bậc thang dẫn ta lên tới đỉnh cao. Chỉ khi con người xam thành công là những bậc thang thì chúng ta mới có thể đạt được nhiều thành công hơn bởi vì bậc thang thành công không có bậc cuối cùng. Thành công thật khó vươn tới đúng không các bạn? Nhưng khi đạt được rồi, nó sẽ đưa chúng ta tới những nấc thang mới, nhưng dãy lầu mới nhiều khi còn vượt xa hơn những sự thiếu niềm tin, sự kiên trì. Đối với thế hệ trẻ ngày nay xác định được ước mơ và nỗ lực không ngừng để đạt thành công là không dễ. Vì vậy bạn hãy tạo đà cho bước nhảy và đủ dũng khí để vươn tới những bậc thang cao hơn, xa hơn.

________

-Tài liệu intarnat.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Tài liệu học văn Nghị luận xã hội <2>

Có thể bạn thích